Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten tussen Huidsalon Gracieus en haar cliënten.

Huidsalon Gracieus

Voetverzorging en Cosmetische behandelingen

ALGEMENE VOORWAARDEN

 Begrippen:

 1. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
 2. Cliënt: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die een behandeling en / of daarmee direct verband houdende diensten of producten afneemt van Huidsalon Gracieus.
 3. Huidsalon Gracieus Huidsalon Gracieus h.o.d.n. Gracieus, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Hoorn, onder nummer: 37124206.
 4. Behandelplan: schriftelijk of mondeling opgesteld behandeladvies dat in overleg met de cliënt wordt opgesteld, besproken en bijgesteld.

 

Algemeen

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten tussen Huidsalon Gracieus en haar cliënten.
 2. Indien een bepaling onder deze Voorwaarden, om welke reden dan ook, nietig is of vernietigd wordt, dan blijven de overige bepalingen op deze Voorwaarden van kracht.
 3. Op basis van de door de cliënt verstrekte informatie wordt desgevraagd en voor zover dat mogelijk is, bij het maken van de afspraak de verwachtte tijdsduur van de behandeling en een voorlopige kostenindicatie gegeven. Cliënt is zich  ervan bewust dat alleen maar een indicatie kan worden gegeven en dat de uiteindelijke tijdsduur en kosten van de behandeling zowel korter/lager als langer/hoger kunnen liggen.
 4. Cliënt is verplicht de afspraak minimaal 48 uur vooraf af te zeggen, bij gebreken waarvan Huidsalon Gracieus gerechtigd is de gereserveerde behandeltijd in rekening te brengen.
 5. Huidsalon Gracieus is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van onbeheerde persoonlijke eigendommen ten tijde van aanwezigheid in de praktijk.

 

Verplichtingen van Huidsalon Gracieus

 1. Alle informatie die wordt verstrekt door cliënt wordt vertrouwelijk behandeld.
 2. Zonder toestemming van cliënt worden geen gegevens aan derden verstrekt, met uitzondering van  personen die direct bij de behandeling betrokken zijn, waarvoor de betrokkenheid vooraf toestemming is gegeven door cliënt
 3. Alle persoonlijke cliëntgegevens die nodig zijn voor een passende behandeling worden zorgvuldig beheerd, in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 4. Op Huidsalon Gracieus rust een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Huidsalon Gracieus kan geen garanties geven over het (minimaal) te behalen resultaat. Huidsalon Gracieus voert haar werkzaamheden uit met goed en zorgvuldig vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijke materialen en middelen. Huidsalon Gracieus zal bij de uitvoering van de opdracht de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en naar beste vermogen de belangen van Cliënt behartigen.
 5. Huidsalon Gracieus zal geen handelingen verrichten die buiten haar beroepscompetenties vallen.

Verplichtingen van de cliënt.

 1. Cliënt vult het intakeformulier zo volledig mogelijk en geheel naar waarheid in. Indien cliënt niet of niet geheel aan deze verplichting heeft voldaan, kan zij geen aanspraak maken op schadevergoeding.
 2. Huidsalon Gracieus vraagt de cliënt voorafgaand van de behandeling een intakeformulier naar waarheid in te vullen. Deze informatie is belangrijk om de behandeling goed uit te kunnen voeren. Ingeval bij microdermabrasie behandelingen en chemische peelingen zal de cliënt vooraf een informatie formulier ondertekenen waarin de cliënt verklaart op de hoogte te zijn van de risico’s. De cliënt ontvangt hiervan, desgevraagd, een kopie.
 3. Cliënt dient Huidsalon Gracieus voor het aangaan van de overeenkomst op de hoogte te stellen van eventuele specifieke wensen. Cliënt dient alle belangrijke informatie te verstrekken voor een behandeling m.b.t. voorgeschiedenis, verwachtingen, klachten, contra-indicaties, bijzonderheden, afwijkingen en wijzigingen in deze informatie die van belang zijn voor de behandeling en daarmee direct verband houdende diensten.
 4. Speciaal voor cliënt bestelde producten dient de cliënt  af  te nemen en te betalen, bij bestellingen van producten is Huidsalon Gracieus gerechtigd een voorschot van 50% in rekening te brengen.

 

Totstandkoming van de overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat:

 1. Met de cliënt een afspraak wordt gemaakt voor een behandeling en / of daarmee direct verband houdende diensten,
 2. Huidsalon Gracieus op verzoek van cliënt een bestelling voor een product bij een leverancier heeft geplaatst,
 3. Met de cliënt een overeenkomst wordt aangegaan in de vorm van een abonnement. Dit abonnement wordt schriftelijk overeengekomen.

 

Cadeaubonnen

 1. Een cadeaubon kan via de Website of in de praktijk van Huidsalon Gracieus worden gekocht. Bij aankoop via de website dient de cadeaubon vooraf te worden betaald. De cliënt betaald hiervoor de bijkomende verzendkosten.
 2. De cadeaubon, die een waarde vertegenwoordigt (met eventueel hierop een specifieke activiteit is genoemd), wordt verzilverd tegen een behandeling naar keuze met een eventuele bijbetaling.
 3. De cadeaubon is alleen geldig met een handtekening van een medewerker (ster) van Huidsalon Gracieus.
 4.  De waarde zoals vermeld op de cadeaubon, wordt in mindering gebracht op de daarvoor geldende prijs van de activiteit. Indien de gekozen activiteit een hogere waarde heeft dan vermeld op de cadeaubon moet het resterende bedrag worden bijbetaald.
 5. Cliënt ontvangt geen geld terug indien een deel van de waarde van de cadeaubon overblijft.
 6. De cadeaubon mag worden ingewisseld voor het aankopen van producten.
 7. Cliënt en Gracieus zullen in redelijk overleg de dag en tijdstip vastleggen waarop cliënt de cadeaubon kan gebruiken, waarbij Gracieus de redelijke belangen van de cliënt in aanmerking neemt om de behandeling op het gewenste moment mogelijk te maken.
 8. Indien de cliënt een reservering maakt bij Gracieus is de cadeaubon verzilverd. Indien cliënt op de afgesproken datum niet verschijnt of niet tijdig de behandeling afmeldt, is Huidsalon Gracieus geen restitutie verschuldigd.
 9. De cadeaubon heeft een geldigheidsduur van 1 jaar na de uitgiftedatum, tenzij anders is aangegeven.
 10. De uitgiftedatum en de geldigheidsduur van de cadeaubon worden op de cadeaubon vermeld.
 11. Cadeaubonnen kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld.

 

Betaling en incassokosten

 1. Behandelingen worden contant of via een betalingsverzoek voldaan. Op verzoek ontvangt de cliënt een factuur. 
 2. In bijzondere gevallen kan per bank of per giro worden betaald. De betaling dient binnen de aangegeven termijn te zijn ontvangen door Huidsalon Gracieus. Bij abonnementen worden de betalingen via een betaalverzoek geïnd, indien het niet lukt de betaling te innen zal cliënt hiervoor een herinnering ontvangen. De betaling moet zijn overgemaakt binnen vijf dagen na factuurdatum.
 3. Indien de Cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de cliënt van rechtswegen in verzuim. De cliënt is in dat geval een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is.
 4. Indien cliënt vervolgens niet binnen 16 dagen alsnog de factuur betaald is Huidsalon Gracieus gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten ter grootte van 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40,- in rekening te brengen.
 5. Heeft zich de situatie voorgedaan zoals hiervoor bij punt 4 genoemd, dan kan een volgende betaling uitsluitend à contant plaatsvinden.

 

Abonnementen

 1. Huidsalon Gracieus biedt een abonnement aan om schoonheidsbehandelingen maandelijks te kunnen betalen. Een abonnement wordt aangegaan voor de duur van een (1) jaar. Het abonnement bestaat uit zes behandeling met een frequentie van negen weken.
 2. Na de duur van een (1) jaar wordt het abonnement telkens automatisch verlengd met een (1) jaar.
 3. Na afloop van het eerste jaar na het afsluiten van het abonnement, kan cliënt het abonnement te allen tijde tussentijds opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maand.
 4. Opzegging dient schriftelijk te geschieden. Onder schriftelijk wordt zowel per gewone post als per elektronische post verstaan. Van deze opzegging ontvangt cliënt een bevestiging van Huidsalon Gracieus.
 5. Client is verplicht de afspraak minimaal 48 uur vooraf te verplaatsen. De verplaatste behandeling dient binnen 3 weken hierna plaats te vinden. De reguliere afspraak wordt vanaf de eerder afgesproken datum ingepland.
 6. Bij het niet tijdig afzeggen of het niet nakomen van de afspraak, vervalt de gemaakte afspraak. Deze vervallen afspraak wordt niet terugbetaald.
 7. Alle zes behandelingen moeten binnen de looptijd van het jaarlijks abonnement zijn uitgevoerd. Behandeling kunnen niet worden meegenomen naar het volgend abonnementen jaar. Behandelingen die over blijven komen dan te vervallen.

 

Klachten

 1. Cliënt dient een klacht over een behandeling binnen een week nadat de behandeling heeft plaatsgevonden, schriftelijk kenbaar te maken aan Huidsalon Gracieus.
 2. Huidsalon Gracieus dient door cliënt in de gelegenheid te worden gesteld de klacht te onderzoeken.
 3. Huidsalon Gracieus zoekt in overleg met de cliënt (afhankelijk van de aard van de klacht) naar een passende oplossing.
 4. Klachten in het kader van wettelijke aansprakelijkheid worden direct voorgelegd aan de Verzekeraar.

 

Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Iedere aansprakelijkheid van Huidsalon Gracieus is beperkt tot het bedrag (exclusief btw) dat door cliënt aan Huidsalon Gracieus tot het ontstaan van de aansprakelijkheid in rekening is gebracht en door cliënt tijdig is voldaan, met een maximum van EUR 5.000,-.
 2. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Huidsalon Gracieus voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Huidsalon Gracieus of haar leidinggevende ondergeschikten.
 3. Cliënt vrijwaart Huidsalon Gracieus tegen alle vorderingen en andere aanspraken van derden en de daaruit voortvloeiende schade als gevolg van een tekortkoming door cliënt of enig ander handelen of nalaten van cliënt, onverminderde het overige bepaalde in dit artikel.
 4. Huidsalon Gracieus is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Huidsalon Gracieus is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte verkeerde en / of onvolledige gegevens.
 5. De aansprakelijkheid van Huidsalon Gracieus is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 6. Huidsalon Gracieus is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 7. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Huidsalon Gracieus aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Huidsalon Gracieus toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 8. Huidsalon Gracieus is nooit aansprakelijk voor indirecte schade daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

Geschillen

 1. Mits ze eerst worden voorgelegd aan de geschillencommissie.  Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingezet een geschil in onderling overleg te beslechten.